Andròmina eBusiness, és una empresa de software amb més de deu anys d'experiència en el desenvolupament de programes a mida i en la producció de webs. Ens agrada definir els nostres treballs com a "artesania" ja que ens centrem en les necessitats del client, evitem reutilitzar codi i fugim de les plantilles. Entenem el software a mida en el seu sentit literal: fet exclusivament per a vostè. Apliquem aquest principi a tots els nostres projectes, ja sigui webs, programes de gestió o catàlegs automatitzats. Tot i això, no intentarem reinventar la roda. El nostre objectiu és programar el que vostè necessita, al millor preu possible, amb la millor qualitat possible. Per a aconseguir-ho, és probable que hagim d'utilitzar software d'altres programadors per a crear un nou producte, o treballar amb el seu dissenyador per a adaptar la seva imatge corporativa a un nou web.
Entenem el mitjà web com un espai de comunicació, de difusió. Una targeta de presentació que no s'ha de perdre, simplement, en efectes especials o recursos visuals. Un web, primer que tot, ha de transmetre els valors de la vostra empresa, ha de "vendre" el vostre producte... I, segons les necessitats, buscar l'estructura, disseny o recursos que requereixi. Per possar un exemple, des d'andròmina, no ens plantegem els projectes a partir una estructura o uns mòduls ja preestablerts, per nosaltres, cada projecte s'analitza i és treballa a partir de les necessitats del propi projecte.
El disseny és la cara, el codi és el cor d'un web. En una pàgina web hi ha molta tecnologia involucrada, els programes comercials fan la feina bruta. Tot i això, s'ha de saber utilitzar la tecnologia i com ajustar les pàgines per a que es vegin bé en qualsevol navegador i en qualsevol plataforma. Webs "artesans", això és el que nosaltres fem millor: Java Scripts multiplataforma, videos que funcionen, pel·licules Flash que es veuen sempre, botigues virtuals, integració de bases de dades, jocs Flash... Vostè ho imagina, nosaltres ho programem.
Tenim més de 10 anys d'experiència en desenvolupament de software. Creem software que compleixen els seus requeriments. Des d'una simple agenda de clients fins a una aplicació complexa per a gestionar tota la seva empresa. Si els programes comercials fan moltes coses però no les que vostè vol, deixi que la programació a mida l'ajudi. Com que programem majoritàriament amb FileMaker, els nostres programes treballen en Windows, MacOS ò xarxes multiplataforma. Gracies a les capacitats XML de FileMaker, si ho necessita, podem programar el seu software de manera que es pugui utilitzar des d'Internet, amb qualsevol navegador.
EN QUÈ CONSISTEIX? Paga massa per la maquetació dels seus catàlegs? Vol tenir les proves d’impressió del seu catàleg en unes hores, no en semanes? Ha pensat en adaptar els catàlegs per als seus clients? Realitza vendes en diferents països i necessita diferents catàlegs per a cada un? Li agradaria poder actualitzar el seu catàleg cada mes en lloc de cada any? Si ha constestat que si a alguna de les preguntes anteriors, segueixi llegint. Hi ha molts paquets de software per automatitzar catàlegs. Tots ells prometen que mai tornarà a tenir referències duplicades o errors tipogràfics en els seus catàlegs i que, evidentment, no necessitarà transferir manualment les dades al seu programa de maquetació. Encara que en general estan dient la veritat, tots aquests paquets tenen punts foscos: haurà d’aprendre a programar-los, necessiten un bon coneixement del software de maquetació i haurà d’aprendre com enllaçar-lo amb la seva base de dades. Som conscients d’aquests temes, per tant el mantindrem allunyat d’ells. Donguins un disseny* i un full de càlcul Excel amb les dades i nosaltres farem la resta. Si necessita un nou disseny, els nostres creatius s’encarregaran d’ell. Si les seves dades estàn en una base de dades SQL i no vol crear un full de càlcul Excel, no es preocupi, també ens en farem càrreg. Les seves dades estàn en una base de dades FileMaker? No es preocupi, crearem un guió per a seleccionar les dades i cridar el nostre software. Necessita crear catàlegs desde un formulari web? També podem trobar una solució.
QUÈ ES POT AUTOMATITZAR? Les pàgines que més temps requereixen per a la seva maquetació són les que contenen referències amb la seva descripció i foto. Tanmateix, podem automatitzar tot el catàleg, desde la portada fins a la última pàgina, incloent-hi índex de famílies, índex de pàgines o taules de preus. Hi ha unes altres opcions més que podem codificar, aquestes són algunes de elles: - Diferents etiquetes de text per a diferents idiomes. - Insertar manualment taules on vosté decideixi. - Canviar el logotip, la plantilla, el color o els preus depenent del client. - Escollir entre varies portades.
COM TREBALLA? Vosté nomès ha d’escollir la font de dades i decidir la sortida: un llibre InDesign, un document en format PDF d’alta resolució, un document en format PDF de baixa resolució… La nostra aplicació processarà les seves dades, les ordenarà, insertarà els punts de ruptura necessaris, buscarà les imatges on estiguin i ho enviarà tot a Adobe InDesign per a crear el catàleg. Depenent de la quantitat de dades implicades, el procès trigarà desde minuts fina a alguna hora, però vostè nomès haurà d’esperar.
QUÈ NECESSITA? Necessita un ordinador Macintosh amb MacOS X i Adobe InDesign CS. El nostre software treballarà en qualsevol Mac amb MacOS X (10.3) i suficient memòria RAM. Tanmateix, si el seu catàleg és gran i el temps és una qüestió prioritària, utilitzi l’ordinador més ràpid que pugui. També necessitarà una llicència de FileMaker Pro 6 o 7, però nosaltres us la proporcionarem. QUIN COST TÉ? El preu depen d’un seguit de factors: disseny, quantitat de tipus diferents de pàgines, de ruptures, d’opcions, tipus de la font de dades, etc. Si ens envia unes pàgines escanejades i una descripció de les seves dades i necessitats, li farem arribar un pressupost. * És possible que hagi de modificar el disseny del seu catàleg per tal que pugui ser automatitzat.
Andròmina Rent és la nostra aplicació de gestió per a les empreses de lloguer de material per a l'espectacle. Es pot instal·lar en MacOS X, en Windows ò en xarxes mixtes. Andròmina Rent permet administrar tots els aspectes de l'empresa: clients, proveidors, productes, estock, pressupostos, albarans, factures i personal. Principals característiques: - Interface gràfic fàcil d'utilitzar. - Usuaris il·limitats, cada un d'ells amb privilegis específics. - Estock en temps real. - Estock futur. Consulti l'estock de demà, la semana pròxima, el mes que vé o el proper any. - Faci un seguiment individualitzat del seu material (amb lector de xips opcional). - Organitzi els sublloguers. - Calendari gràfic d'events. - Trii entre més de 20 models de pressupost imprès. - Agrupi productes en paquets. Assigni preus especiales als paquets o utilitzi'ls per a agilitzar la creació de pressupostos. - Crei grups de famílies per a ordenar fàcilmente el material als pressupostos, albarans o factures. - Transformi pressupostos en comandes, albarans i factures sense haver d'entrar més dades. - Exportació de la facturació a ContaPlus. - Assigni personal als events o events al personal. - Calendari de personal. - Llistat de nòmines.
Andròmina eBusiness, es una empresa de software con más de diez años de experiencia en el desarrollo de programas a medida y en la producción de webs. Nos gusta definir nuestros trabajos como "artesanía" ya que nos centramos en las necesidades del cliente, evitamos reutilizar código y huimos de las plantillas. Entendemos el software a medida en su sentido literal: hecho exclusivamente para usted. Aplicamos éste principio a todos nuestros proyectos, ya sean webs, programas de gestión o catálogos automatizados. A pesar de ello, no pretendemos reinventar la rueda. Nuestro objetivo es programar lo que usted necesita, al mejor precio posible, con la mejor calidad posible. Para conseguirlo, es probable que tengamos que utilizar software de otros programadores para crear un producto nuevo, o trabajar con su diseñador para adaptar su imagen corporativa a un nuevo web.
Entendemos el medio web como un espacio de comunicación, de difusión. Una tarjeta de presentación que no ha de perderse, simplemente, en efectos especiales o recursos visuales. Una web, antes de nada, ha de transmitir los valores de su empresa, ha de "vender" su producto... I, según las necesidades, buscar la estructura, diseño o recursos que requiera. Para poner un ejemplo, desde Andròmina, no nos planteamos los proyectos a partir de una estructura o unos módulos ya preestablecidos, para nosotros, cada proyecto se analiza y se trabaja a partir de las necesidades del mismo.
El diseño es la cara, el código es el corazón de un web. En una página web hay mucha tecnología involucrada, los programas comerciales hacen el trabajo sucio. No obstante, hay que saber cómo funciona la tecnología i cómo ajustar las páginas para que se vean bien en cualquier navegador bajo cualquier plataforma. Webs "artesanos", ésta es nuestra especialidad: Java Scripts multiplataforma, videos que funcionan, películas Flash siempre visibles, tiendas virtuales, integración de bases de datos, juegos Flash... Usted lo imagina, nosotros lo programamos.
Tenemos más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software a medida. Creamos software que cumple sus expectativas. Des de una simple agenda de contactos a una compleja aplicación para gestionar toda su empresa. Si los programas comerciales hacen muchas cosas pero no las que usted necesita, deje que la programación a medida le ayude. Como programamos mayoritáriamente sobre FileMaker, nuestros programas trabajan en Windows, MacOS y redes multiplataforma. Gracias a las capacides XML de FileMaker, si lo necesita, podemos programar su software para trabajar desde Internet, usando cualquier navegador.
¿EN QUÉ CONSISTE? ¿Paga demasiado por la maquetación de sus catálogos? ¿Quiere tener las pruebas de impresión de su catálogo en horas, no en semanas? ¿Ha pensado en adaptar los catálogos para sus clientes? ¿Vende en varios países y necesita diferentes catálogos para cada uno? ¿Le gustaría poder actualizar su catálogo cada mes en lugar de cada año? Si ha contestado si a alguna de las preguntas anteriores, sigue leyendo. Hay muchos paquetes de software para automatizar catálogos. Todos ellos prometen que nunca volverá a tener referencias duplicadas o errores tipográficos en sus catálogos y que, por supuesto, no necesitará transferir manualmente los datos a su programa de maquetación. Aunque en general están diciendo la verdad, todos esos paquetes tienen puntos oscuros: tendrá que aprender a programarlos, necesitan un muy buen conocimiento del software de maquetación y tendrá que aprender cómo enlazarlo con su base de datos. Somos conscientes de éstos temas, así que le mantendremos alejado de ellos. Dénos un diseño* y una hoja de cálculo Excel con los datos y nosotros haremos el resto. Si necesita un nuevo diseño, nuestros creativos se encargarán de ello. Si sus datos están en una base de datos SQL y no quiere crear una hoja Excel, no se preocupe, también nos haremos cargo. ¿Sus datos están en una base de datos FileMaker? No se preocupe, crearemos un guión para seleccionar los datos y llamar a nuestro software. ¿Necesita crear catálogos desde un formulario web? También podemos encontrar una solución.
¿QUÉ SE PUEDE AUTOMATIZAR? Las páginas que más tiempo requieren para su maquetación son las que contienen las referencias con su descripción y foto. Sin embargo, podemos automatizar todo el catálogo, desde la portada hasta la última página, incluyendo índice de familias, índice de páginas o tablas de precios. Hay otras opciones más que podemos codificar, estas son algunas de ellas: - Diferentes etiquetas de texto para diferentes idiomas. - Insertar manualmente tablas donde quiera que usted decida. - Cambiar el logotipo, la plantilla, el color o los precios dependiendo del cliente. - Escoger entre varias portadas.
¿CÓMO TRABAJA? Usted sólo debe escoger la fuente de datos y decidir la salida: un libro InDesign, documento en formato PDF de alta resolución, documento en formato PDF de baja resolución … Nuestra aplicación procesará sus datos, los ordenará, insertará los puntos de ruptura necesarios, buscará las imágenes dónde estén y enviará todo ello a Adobe InDesign para crear el catálogo. Dependiendo de la cantidad de datos implicados, el proceso tardará desde minutos hasta alguna hora, pero usted sólo deberá esperar.
¿QUÉ NECESITA? Necesita un ordenador Macintosh con MacOS X y Adobe InDesign CS. Nuestro software trabajará en cualquier Mac con MacOS X (10.3) y suficiente RAM. Sin embargo, si su catálogo es grande y el tiempo es una cuestión prioritaria, use el ordenador más rápido que pueda. También necesitará una licencia de FileMaker Pro 6 o 7, pero nosotros se la proporcionaremos. ¿CUÁNTO CUESTA?El precio depende de varios factores: diseño, cantidad de tipos distintos de página, de rupturas, de opciones, tipo de fuente de datos, etc. Si nos envía unas páginas escaneadas y una descripción de sus datos y necesidades, le haremos llegar un presupuesto. * Es posible que deba modificar el diseño de su catálogo para que pueda ser automatizado.
Andròmina Rent es nuestro programa de gestión para las empresas de alquiler de material para el espectáculo. Puede instalarse en MacOS X, en Windows y en redes mixtas. Andròmina Rent le permite administrar todos los aspectos de la empresa: clientes, proveedores, productos, estock, presupuestos, pedidos, albaranes, facturación y personal. Principales características: - Interface gráfico fácil de usar. - Usuarios ilimitados, cada uno de ellos con privilegios específicos. - Estock en tiempo real. - Estock futuro. Consulte el estock de mañana, la semana próxima, el mes que viene o el próximo año. - Haga un seguimiento individualizado de su material (con lector de chips opcional). - Organice los subalquileres. - Calendario gráfico de eventos. - Elija entre más de 20 modelos de presupuesto impreso. - Agrupe productos en paquetes. Asigne precios especiales a los paquetes o úselos para agilizar la creación de presupuestos. - Cree grupos de familias para ordenar fácilmente su material en los presupuestos, albaranes o facturas. - Transforme presupuestos en pedidos, albaranes y facturas sin tener que entrar más datos. - Exportación de la facturación a ContaPlus. - Asigne personal a sus eventos o eventos a su personal. - Calendario de personal. - Listado de nóminas.
Andromina eBusiness is a software company with more than ten years of experience on custom development and website production. We like to define our solution as "handmade" as we focus on each client's needs, we avoid to reuse code and designs and we stay away from templates. We understand custom software as it's literal meaning: made exclusively for you. We apply that principle to all of our projects, being them websites, management software or catalog automation solutions. However, we'll not try to reinvent the wheel. Our goal is to deliver what you need, at the best possible price, with the best possible quality. To achieve it, we may need to merge technologies from different developers to create a new product, or work close to your designer to adapt your corporate image to a new website.
TRADUIRRRR!!!!
Design is the face, coding is the core of a website. There is a lot of technology involved, commercial software does much of the hard work. However, you have to know how to use technology and how to fine-tune the pages to be properly displayed on any browser and on any platform. "Handmade" websites, that is what we do best: platform independent Java Scripts, videos that work, Flash movies always on, web shops, database integration, Flash games... You name it, we develop it.
We have more than 10 years of experience on software development. We create custom software that feed your needs. From a simple contact management solution to a complex application to run your business. Commercial software does a lot of things but not those you need? Give custom software development a try. As we mainly use FileMaker Pro to develop, our software runs on Windows, MacOS and on multiplatform networks. Thanks to FileMaker's XML capacities, if you need it, we can develop your software to run over the Internet, using any browser.
WHAT IS IT ABOUT? Do you pay too much for the page layout of your catalogs? Want to get a printing proof of your catalog in hours, not weeks? Ever thought about customizing catalogs for your clients? Do you sell in many countries and need a different catalog for each one? Would you like to update your catalog every month instad of every year? If you answered yes to any of the avove questions, keep reading. There are many software packages out there for catalog automation. All of them will promise you'll never again have a duplicated reference or a typo mistake on your catalogs and, of course, you'll not need to manually transfer data to your DTP software. While this is mainly true, all of these packages have a couple of hidden issues: you need a good knowledge of the choosen DTP software, and you'll have to learn how to link your database to the DTP application. We are aware of those issues, so, we'll keep you away from them. Give us a design* and an Excel sheet with your data and we'll take care of the rest. If you want a new design, we can do it for you too. If your data is in an SQL database and you don't want to create an Excel sheet for each catalog, give us a select criteria and we'll pull data from there. Your data is in a FileMaker database? Don't worry, give us the name of your fields and create a script to select the data and call our software. Do you need to create a catalog from a web form? We can talk about that too.
WHAT CAN BE AUTOMATED? The most time consuming pages of a catalog are those that contain the references with their description and photo. However, we can automate everything, from the cover to the last page including family index, page index or price table. There are many other options we can code, here you have some of them: - Different labels for different languages. - Insert handmade tables wherever you decide. - Change logo, template or prices depending on the client. - Choose among many cover pages.
HOW DOES IT WORK? You will only have to choose a data source and decide the output: an InDesign book, a high resolution PDF per catalog, a low resolution PDF document per page... Our application will pull your data, sort it, insert the needed break points, look for the images wherever they are and send everything to Adobe InDesign to create the catalog. Dependig on the ammount of involved data, the process will take from minutes to some hours, but you will only have to wait.
WHAT DO I NEED? You'll need a Macintosh computer with MacOS X and Adobe InDesign CS. Our software will work on any Mac with MacOS X (10.3) and enough RAM. However, if your catalog is large and time is an issue for you, get the fastest one you can afford. You will also need a license of FileMaker Pro 6 or 7 but we'll provide it. HOW MUCH DOES IT COST? It depends on many factors: design, quantity of layouts of breakpoints, options, data source, etc. If you send us a scanned layout and a description of your data and needs, we'll send you a quote. * You might have to change your design to make it suitable for automation.
Andromina Rent is our solution for the entertainment rental companies. It works on MacOS X, MacOS 9, Windows and on crossplatform networks. Andromina Rent lets you manage every aspect of your company: customers, providers, products, stock, budgets, delivery notes, invoices and crew. Feature overview: - Easy to use graphical interface. - Illimited users with their own set of privileges. - Real time stock. - Future stock. See your stock for tomorrow, next week, next month or next year. - Stock display while creating quotes. - Track your equipment with a microchip (with optional reader). - Manage your subrentings. - Graphical event calendar. - Choose among more than 20 quote forms. - Group products into packages. Assign an special price to them or use them to speed up the creation of quotes. - Create family groups to easily sort items in quotes, reservations, delivery notes or invoices. - Transform quotes into reservations, delivery notes and invoices with no data entry. - Assign crew to events or events to crew. - Crew calendar. - Crew payroll.